Kassa

Verkoper

Minty Life bvba met maatschappelijke zetel te Jos Verdegemstraat 60, 9040 Gent, België, met KBO nummer 0648.785.191

Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen kan u ons contacteren op volgend e-mailadres:
info@zsazsashop.be

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze verkoopsvoorwaarden.

Producten

Per product wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de producten gegeven. De artikelen zijn echter beschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend. De producten vallen onder de wettelijke garantie.

Niet alle producten aangeboden op deze site zijn steeds op voorraad. Hoewel we ons uiterste best doen om onze stock nauwkeurig op te volgen, kan het toch gebeuren dat een product getoond op deze webshop toch niet beschikbaar is. Indien dit het geval is met uw order, informeren we u dat de levering langer zal duren dan voorzien.
De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via de webshop, deze aanbiedingen binden ons geenszins bij aankopen in de winkel.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten – prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gemaakt worden. Om de geldigheid van een prijs, korting of actie te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de online geafficheerde prijs, korting of actie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Levering

De levering van producten zal in mate van het mogelijke gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan zo snel mogelijk via e-mail verwittigd. Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 30 dagen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien het leveringsadres foutief werd doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan dit aanleiding geven tot extra kosten.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van BVBA Minty Life tot de volledige betaling van de prijs inclusief alle extra kosten.

Betaling

De betaling dient als volgt te gebeuren:
online via bankkaart of kredietkaart
via overschrijving: IBAN: BE37 7370 3613 1028  BIC: KREDBEBB

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen binnen acht kalenderdagen na de levering in geval van klacht wegens niet-conforme levering en in geval van verborgen gebreken acht kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Melding dient te gebeuren via mail: info@zsazsashop.be
Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Minty Life bvba, Serpentstraat 5 te 9000 Gent, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
Melding hiervan dient te gebeuren via mail: info@zsazsashop.be.
De terugbetaling van de aankoopsom gebeurt binnen veertien kalenderdagen na verzending retour.
Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

Persoonsgegevens & Privacy beleid

De BVBA Minty Life is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals het beheer van het klantenbestand, met inbegrip van potentiële klanten, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van statistieken en tests, marketing en reclame.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats voor het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.

De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Cookies

Zsa-zsa webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan, niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van Gent is exclusief bevoegd.